דיאטה ותזונה רפואית בשיטת Diet2All

מונחים בסיסיים באנטומיה

מתוך הרצאה של ד"ר קובי עזרא.

תנועות חלקי השלד השונים

‏איוורסיה ( EVERSION ‏) - תנועת סיבוב חוצה מיוחדת לכף הרגל, המבוצעת במישור האופקי, סביב ציר האורך של כף הרנל .במהלך התנועה מופנה צידה החיצוני של כף הרגל חוצה, ‏תוך הפניית הצד הכפי של כף הרגל הלאה ממרכז הנוף .
אינוורסיה ( INVERSION ‏) - תנועת סיבוב פנימה מיוחדת לכף הרגל, המבוצעת במישור האופקי, סביב ציר האורך של כף הרגל . במהלך התנועה מופנה צידה החיצוני של כף הרגל פנימה, תוך הפניית הצד הכפי של כף הרגל לכיוון מרכז הנוף.
הורדה ( DEPRESSION ‏) - תנועה של הכתפיים ממצב של הרמה, הלאה מהאוזניים, במישור החזיתי .
העמדה מנגד ( OPOSITION ‏) - הנעת האגודל אל מול יתר האצבעות, במישור האלכסוני.
הרחקה ( ABDUCTION ‏) - הנעת גף (יד או רגל) במישור החזיתי, הלאה מקו האמצע של הנוף או הנעת אצבעות הידיים ובהונות הרגליים, הלאה מציר האורך של הנוף. לדונמה, הרחקת הזרוע מהאגן הצידה, הרחקת הירך האחת מהשנייה, או פריסת אצבעות הידיים ובהונות הרגליים.
הרחקה אופקית ( HORIZONT AL ABDUCTION ‏) - תנועת הרחקה מיוחדת לגפיים, המתבצעת במישור האופקי ממצב של כפיפה בגף. לדוגמא, ממצב של ידיים כפופות (ידיים לפנים ‏בנובה כתפיים), הרחקתן לאורך קו הכתפיים לצדדים.
הרחקת יתר ( HYPERABDUCTION ‏) - תנועת הרחקה מיוחדת לזרוע, במישור החזיתי; חלה כאשר הזרוע עוברת הרחקה (ע"י הרמה מהצד מעלה) אל מעבר לקו האנכי של הכתף.
הרמה ( ELEV A TION ‏) - תנועה של הכתפיים לכיוון האוזניים, במישור החזיתי.
כפיפה ( FLEXTION ‏) - תנועת קירוב בין שתי עצמות במישור החיצי, המלווה בהקטנת הזווית שביניהן. למשל, כפיפה במפרק המרפק נגרמת כתוצאה מקירוב עצמות האמה לעצם הזרוע, תוך הקטנת הזווית שביניהן .
כפיפה נבית ( DORSI-FLEXION ‏) - תנועת כפיפה מיוחדת לכף הרגל במישור החיצי. הכפיפה של כף הרגל במפרק הקרסול מתבצעת על-ידי קירוב כף הרגל לכיוון השוק. לעיתים מכנים את פעולת הכפיפה הגבית כפעולת פשיטה, מאחר שהשרירים המבצעים פעולה זו מכונים - פושטים ( EXTENSORS ‏).
כפיפה כפית ( PLANT AR - F):...EXION ‏) - תנועת כפיפה מיוחדת לכף הרגל במישור החיצי . הכפיפה של כף הרגל במפרק הקרסול מתבצעת על-ידי הרחקתה מהשוק, כמו, לדוגמה, בעלייה על בהונות כף הרגל. לעיתים מכנים את פעולת הכפיפה הכפית כפעולת כפיפה רגילה, מאחר שהשרירים המבצעים פעולה זו מכונים - כופפים ( FLEXORS ‏) .
כפיפה צידית ( LATERAL FLEXION ‏) - תנועת כפיפה מיוחדת לראש ולנב, במישור החזיתי. מתבצעת על-ידי קירוב הראש לכתף או קירוב הנב לאגן הירכיים ולירכיים עצמן .
כפיפת יתר ( HYPERFLEXTION ‏) - תנועת כפיפה מיוחדת לזרוע, במישור החיצי, חלה כאשר הזרוע עוברת כפיפה (על-ידי הרמה מלפנים מעלה) אל מעבר לקו האנכי של הנוף.
סופינציה (SUPINA TION ‏) - תנועת סיבוב חוצה מיוחדת לאמה, במישור האופקי ,המבוצעת סביב ציר האורך של האמה; במהלך התנועה מוחזרת האגודל, שהייתה מופנית לכיוון הנוף, למצב האנטומי (כלומר, מופנית הרחק מהנוף).
‏סיבוב ( ROTATION) - תנועה במישור האופקי של עצם או חלק גוף, סביב ציר במפרק, סביב ציר האורך של העצם עצמה (כמו בסיבוב הזרוע או הירך), סביב הציר של עצם אחרת (כמו בסיבוב חוליית האטלס סביב ציר החולייה השנייה), או סביב ציר שאינו מקביל לציר ‏האורך של העצם המסתובבת (כמו סיבוב עצם הסובב על-פני עצם הקנה שבאמה).
סיבוב לאחור ( BACKW ARD TIL T OR ROT A TION ‏) - תנועת סיבוב מיוחדת לאגן, במישור החיצי, המתבצעת על-ידי הטיית חלקו האחורי העליון (איזור החגורה) של האגן כלפי מטה, והפניית חלקו הקדמי התחתון של האגן (איזור מאחה החיק) כלפי מעלה, תוך הקטנת השקע המותני.
סיבוב לפנים ( FORWARD TILT OR ROTATION ‏) - תנועת סיבוב מיוחדת לאגן, במישור החיצי ,המתבצעת על-ידי הטיית חלקו האחורי העליון (איזור החגורה) של האגן כלפי ‏מעלה, והפניית חלקו הקדמי התחתון של האגן (איזור מאחה החיק) כלפי מטה, תוך הגדלת השקע המותני.
סיבוב פנימה ( INW ARD OR MEDIAL ROT A TION ‏) - תנועת סיבוב של הזרוע או הירך ,במישור האופקי, תוך הפניית צידה הקדמי של העצם הנעה פנימה, או לכיוון מרכז הגוף.
פרונציה ( PRONATION ‏) - תנועת סיבוב פנימה מיוחדת לאמה, המבוצעת במישור האופקי סביב ציר האורך של האמה; במהלך התנועה מופנית האגודל לכיוון הגוף.
פשיטה ( EXTENSION ‏) - תנועת הרחקה במישור החיצי של שתי עצמות זו מזו, המלווה בהגדלת הזווית שביניהן. תנועת הפשיטה מהווה תנועת חזרה מתנועת הכפיפה. למשל, יישור היד לאחר כפיפתה במרפק. במקרה זה האמה מתרחקת מהזרוע, תוך הגדלת הזווית שביניהן. 
‏פשיטת יתר ( HYPERXTENSION ‏) - תנועת פשיטה חזרה מכפיפה, במישור החיצי, אל מעבר למיצב האנטומי. לדוגמה, הורדת הזרוע חזרה ממצב כפיפה, והמשך הולכתה לאחור, אל מעבר לקו האנכי של הגוף; או זקיפת עמוד השידרה, לאחר כפיפתו לפנים, תוך יצירת קשת לאחור, הגדולה מזו שבמיצב האנטומי.
קירוב ( ADDUCTION ‏) - הנעה במישור החזיתי של גף (יד או רגל), הנמצאת במצב של הרחקה, לכיוון קו האמצע של הגוף, או הנעת אצבעות הידיים ובהונות הרגליים הנמצאות במצב של הרחקה, לכיוון ציר האורך של הגף. לדוגמה, קירוב הזרוע המורחקת אל הגב, קירוב הירך המורחקת לכיוון קו האמצע של הגוף, או קירוב אצבעות הידיים ובהונות הרגליים ממצב של פריסה.
קירוב אופקי ( HORIZONTAL ADDUCTION ‏) - תנועת קירוב מיוחדת לגפיים, במישור האופקי, המתבצעת ממצב של הרחקה של הגף. לדוגמה, ממצב של ידיים בהרחקה (ידיים לצדדים בגובה כתפיים), קירובן לאורך קו הכתפיים זו לזו למצב של כפיפה.
קירוב יתר ( HYPERADDUCTION ‏) - תנועת קירוב מיוחדת לגפיים, שבה חוזרת הגף ממצב של הרחקה, וממשיכה להתקרב אל קו האמצע של הגוף. התנועה מתאפשרת רק על-ידי שילוב עם תנועת כפיפה קלה של הגף: תנועה, ( MOVEMENT, MOTION ‏) - שינוי מקום של נקודה ביחס לנקודה אחרת במרחק.
טואול - בניית אתרים